Press "Enter" to skip to content

Näitä roolipelejä skenessämme pelataan, osa 1/2

Joonas Laakso toteutti alkuvuodesta kyselyn suomalaisten roolipelaajien viimeisen vuoden aikana pelaamista roolipeleistä (ml. pelinjohdetut pelit). Kyselytutkimuksen tulokset oli tarkoitus julkaista Roolipelikronikka-julkaisussa, mutta koska se projekti kaatui tekijöiden puutteeseen, löytyvät tulokset nyt Roolipelitiedotuksesta.

Pelatuin peli on tietysti Dungeons & Dragons, mutta sen suosio ei ole niin korkea kuin ehkä odottaisi. Kiinnostavinta on harrastusiän vaikutus eri pelien näkyvyyteen pelipöydissä.

Tulosten luotettavuudesta

Joonas Laakson laatimasta kyselystä (löytyy tästä linkistä) ilmoitettiin Roolipelaajien Suomi -ryhmässä 3.3.2018. Kysely toteutettiin Google Forms -pohjalla, joten kyselyyn vastaaminen edellytti vastaajalta google-tiliä. Asiasta uutisoitiin myös Roolipelitiedotuksessa 15.3. (ks. tästä), mutta tässä vaiheessa vastaajamäärä oli jo vakiintunut. Laakso itse totesi Facebook-ketjussa 4.3., että vastauksia on kertynyt yli 200 kappaletta. Kun kyselyyn vastasi kaikkiaan 262 henkeä, kertyi aineisto siis valtaosin jo muutaman päivän aikana.

Kyselyn toteuttamistavasta johtuen se asetti vastaajakunnalle kovia ehtoja: kyselyn nähdäkseen piti olla Roolipelaajien Suomi -Facebook-ryhmän jäsen ja siihen vastatakseen piti käyttää google-tiliä. Laakso kyllä listasi kysymykset Facebook-ketjussa ja antoi sähköpostiosoitteensa vaihtoehtoista vastaamistapaa varten, mutta tätä vastaamisvaihtoehtoa käytti kuulemma vain muutama henkilö. Harmillisesti en saanut näitä vastauksia eivätkä ne siten näy esitellyissä tuloksissa. Kyselyn otos on valikoitunut näiden reunaehtojen mukaisesti.

Vastaajilta kysyttiin, miten pitkään he ovat harrastaneet roolipelaamista. Vaihtoehdot oli asetettu viiden vuoden välein siten, että korkein vaihtoehto oli “yli 20 vuotta”. Hieman yli 40 prosenttia vastaajista valitsi tämän, joten voitaneen todeta, että vaihtoehtojen olisi kannattanut ulottua vielä pidemmälle. Jos pelimaku on erilainen sen mukaan, milloin on harrastuksensa aloittanut (kuten tulokset osoittivat), olisi ollut kiinnostavaa erotella esimerkiksi 1980-luvun lopulla aloittaneet 1990-luvun puolivälissä aloittaneista.

Kyselyssä kysyttiin mitä pelejä vastaaja on pelannut tai vetänyt (eli pelinjohtanut) viimeisen vuoden aikana. Kaikkien pelien muistaminen ei kuitenkaan ole aivan helppoa, jos pelejä ollut paljon tai jos pelaaminen ei ole säännöllistä. Etenkin kertapelien kuvittelisi jäävän vähemmälle huomiolle ja kampanjamitassa pelattujen pelien pärjäävän paremmin. Samoin vastaaja on voinut päätyä listaamaan sellaisia pelejä, joiden pelaamisesta on jo yli vuosi.

On siten syytä olettaa, että kyselytulokset eivät heijasta viime vuonna pelattujen roolipelien koko kirjoa aivan täsmällisesti. Puutteet eivät kuitenkaan ole niin vakavia, että koko aineistolle kannattaisi viitata kintaalla. Pikemminkin aineistosta johdettuihin lukuihin kannattaa suhtautua alustavina tuloksina, joiden täsmällisyys määrittyy suhteessa muihin asiaa koskeviin tutkimuksiin.

Näitä pelattiin maaliskuusta 2017 maaliskuuhun 2018

Kyselyssä annettiin valmiina vaihtoehtoina muutamia pelejä (Dungeons & Dragons -pelin eri versiot, Fate, Call of Cthulhu, GURPS ja White Wolfin Storyteller-pelit) ja lisäksi tarjolla oli avoin kenttä muiden pelien kirjaamiseksi. Tein parhaani avoimien vastausten tulkitsemiseksi, mutta kaikki vastaukset eivät olleet niin täsmällisiä, että niistä voisi päätellä, mikä peli oli kyseessä. Lisäksi pelien kirjoa on hieman supistettu yhdistämällä saman pelin eri versiot samaan vastaukseen; esimerkiksi 7th Sea -pelin ykkös- ja kakkoslaitoksia ei ole kirjattu erikseen.

Vuoden aikana (maaliskuusta maaliskuuhun 2017-2018) 262 vastaajaa ilmoitti pelanneensa 176 eri peliä. Näistä 48 prosenttia sai vain yhden äänen, eli vain yksi vastaaja oli pelannut kyseistä peliä. Skeneämme voi tästä johtuen hyvällä syyllä kutsua monimuotoiseksi. Eniten yhteistä kokemuspohjaa tarjosi Dungeons & Dragons -pelin viides laitos, mutta sitäkin oli pelannut vuoden aikana vain 44 % vastaajista.

Pelatuimmat pelit (väh. 5 % vastaajista)

 • D&D 5. laitos (44 % vastaajista)
 • Pathfinder (24 %)
 • Storyteller (kaikki WoD-pelit) (17 %)
 • Omatekoinen (16 %)
 • Call of Cthulhu (15 %)
 • Fate Core (10 %)
 • D&D 3.0 – 3.5 (8 %)
 • Fiasco, Star Wars (FFG), Shadowrun, RuneQuest, Savage Worlds (6 %)
 • Gurps, Cyberpunk 2020, Lamentations of the Flame Princess, Dungeon World, Sotakarjut (5 %)
Kyselytulosten mukaan nämä kaksi roolipeliä ovat peliskenemme kulmakiviä. Kuva: Netivist

Tilastoja harrastusiän mukaan

Kyselyn kiinnostavin osa on, että vastaajia pyydettiin ilmoittamaan miten pitkään he ovat roolipelaamista harrastaneet. Tämän myötä vastauksia on mahdollista ryhmitellä harrastusajan pituuden mukaisesti. Vaikka erottelun voisi tehdä viiden vuoden välein, päätin käyttää 10 vuoden kategorioita laajemman otoksen saadakseni ja erottaakseni ikäryhmiä selkeämmin toisistaan.

Vastaajat harrastusvuosien mukaan jaoteltuna

 • Alle vuoden: 11 vastausta (4,2 % vastaajista)
 • 1-4 vuotta: 43 vastausta (16,4 %)
 • 5-10 vuotta: 33 vastausta (12,6 %)
 • 11-15 vuotta: 26 vastausta (9,9 %)
 • 16-20 vuotta: 40 vastausta (15,3 %)
 • Yli 20 vuotta: 109 vastausta (41,6 %)

Aloittelijoiden suosimat pelit

Koska kyselyssä kysyttiin kuluneen vuoden aikana pelattuja pelejä, “alle vuoden” pelaamiskokemuksekseen ilmoittaneet vastaajat listasivat ensimmäisen roolipelinsä. Harmillisesti vastaajamäärä jäi tässä kategoriassa 11 henkeen, eli otos on liian pieni vakuuttavien päätelmien tekemiselle.

Asiasta kiinnostuneille ohessa ovat kuitenkin ne pelit, joilla vuosien 2017-2018 aikana uudet harrastajat ovat roolipelaamisensa aloittaneet. Pelit on listattu aakkosjärjestyksessä, koska määräinen arviointi ei olisi näin pienellä otoksella järkevää: Blades in the Dark, Call of Cthulhu, Coriolis, Dungeon Crawl Classics, D&D 5, D&D 4, Fate Core, Pathfinder, Shadowrun ja Storyteller.

Kun edellä listasin koko kyselyyn vastanneiden yhteistuloksia, tein rajanvedon 5 % äänisaaliin kohdalle. Koska ikäryhmittäin eroteltuna vastaajamäärät ovat pienempiä, vedin niissä rajan kuuden äänen kohdalle. Sellaisen määrän voisi olettaa koostuvan vähintään kahdesta peliporukasta. Tulokset on kuitenkin edelleen esitetty prosenttimäärinä, jotta ne olisivat havainnollisempia.

0-10 vuotta pelanneet eli v. 2008-2018 aloittaneet

 • D&D 5. laitos (63 % vastaajista)
 • Pathfinder (28 %)
 • Call of Cthulhu (18%)
 • Omatekoinen (13 %)
 • Storyteller (11 %)
 • Fate Core (9 %)
 • D&D 4. laitos (8 %)
 • Star Wars (FFG) (7 %)

11-20 vuotta pelanneet eli v. 1998-2007 aloittaneet

 • D&D 5. laitos (38 % vastaajista)
 • Storyteller (24 %)
 • Pathfinder (23 %)
 • Call of Cthulhu (20 %)
 • Omatekoinen (18 %)
 • D&D 3.0 – 3.5 (14 %)
 • Fate Core, Savage Worlds (11 %)
 • Fiasco (9 %)

Yli 20 vuotta pelanneet eli ennen vuotta 1998 aloittaneet

 • D&D 5. laitos (31 %)
 • Omatekoinen (18 %)
 • Storyteller (17 %)
 • Pathfinder (15 %)
 • Fate Core (10 %)
 • Call of Cthulhu (9 %)
 • Fiasco, Runequest (8 %)
 • D&D 3.0 – 3.5, GURPS, Cyberpunk 2020, Rolemaster, Shadowrun, Dark Heresy, Warhammer FRPG, Praedor, Star Wars (FFG) (6 %)
Pelikokemuksen määrä ja pelaajan ikä näyttäisi vaikuttavan pelimieltymyksiin. Kuva: Astraterra / Ironspine

Konkareilla on yksilöllisemmät pelimieltymykset

Kun harrastusajan ikäryhmiä verrataan toisiinsa, näyttää monipuolisuus olevan sitä suurempaa, mitä kokeneemmasta ikäryhmästä on kyse. Vuoden aikana pelattujen pelien kirjo on yli 20 vuotta harrastaneilla suurin, vaikka pelikirjon suhteutettaisi vastaajamääriin. Samalla yksittäisten pelien äänimäärät laskevat: D&D:n viitoslaitosta on pelannut viimeisen vuoden aikana alle kolmannes niistä vastaajista, jotka ovat harrastaneet pisimpään. Vastaavasti korkeintaan vuosikymmenen verran pelien ääressä viettäneistä 63 % on pelannut D&D:n tuoreinta versiota.

Pidempään roolipelaamista harrastaneet näyttävät myös pelanneen vuoden aikana useampaa eri peliä. Vastaajien eri pelien mediaani on (nuorimpia lukuunottamatta) kolme peliä, mutta keskiarvo hiipii vähitellen kohti neljää. Toisin sanoen, siinä missä keskiverto 0-10 vuotta pelaamista harrastanut pelaa vuodessa 3,1 eri peliä, vastaava yli 20 vuotta roolipelannut keskivertotyyppi pelaa vuodessa 3,8 eri peliä.

Kun siis puhumme skenemme pelimaun monipuolisuudesta, se koskee erityisesti pidempään harrastaneita. Heillä on ollut enemmän aikaa tutustua roolipelaamisen erilaisiin puoliin ja erikoisiin peleihin ja näin löytää suosikeikseen pelejä, joista muut eivät ole kuulleetkaan. Tämä näkyy siinä, että yli 20 vuotta pelanneet ovat listanneet sekä vanhoja että tuoreita pelejä. On myös mahdollista, että pitkään harrastaneiden pelitavoissa näkyy elämäntilanteen vaikutukset: työ- ja perhe-elämän kiireiden keskellä moni on voinut hakeutua lyhyempien pelien pariin tai kampanjoita voi olla kesken useampia. Yhteen kampanjaan keskittyminen on luontevampaa niille, joiden on helpompi sitoutua säännölliseen peli-iltaan.

Vastaajia Eri pelejä
(per vastaaja)
Yhden äänen
saaneita pelejä
Pelikirjon
keski-arvo
Pelikirjon
mediaani
Kaikki 262 176 (0,67) 48 % 3,5 3
0-4 vuotta pel. 54 47 (0,87) 51 % 2,5 2
0-10 vuotta pel. 87 73 (0,84) 41 % 3,1 3
11-20 vuotta pel. 66 75 (1,1) 48 % 3,5 3
20+ vuotta pel. 109 141 (1,3) 52 % 3,8 3
D&D 5 Pathfinder Call of Cthulhu Storyteller Fate Core Omatek.
Kaikki 44 % 24 % 15 % 17 % 10 % 16 %
0-4 vuotta pel. 61 % 24 % 11 % 7 % 7 % 11 %
0-10 vuotta pel. 63 % 28 % 18 % 11 % 9 % 13 %
11-20 vuotta pel. 38 % 23 % 20 % 24 % 11 % 18 %
20+ vuotta pel. 31 % 15 % 9 % 17 % 10 % 18 %

Jos kiinnostus kyselyn tuloksiin heräsi, löytyvät ne oheisista linkeistä. Alkuperäisen datan perään voi tiedustella Joonas Laaksolta, mutta Excel-pohja (ODS) on tässä. Tarkempi erottelu myös yhden äänen saaneista peleistä löytyy tästä (PDF).

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.