Press "Enter" to skip to content

Mitä roolipelaaminen on?

S.K 9.12.2009, päivitetty 8.4.2021

Jos roolipelaaminen on jo sinulle tuttua, siirry toki tästä linkistä lukemaan roolipeliharrastuksen aloittamisesta!

Roolipelissä osallistujat ottavat itselleen sovitun pelihahmon roolin ja roolihahmonaan kuvailevat tai esittävät sitä, mitä hahmo tekee, puhuu tai ajattelee. Roolipelejä voidaan pelata monin eri tavoin, mutta aina pelissä on olemassa jonkinlaiset osallistujien tuntemat säännöt, joita pelin kuluessa noudatetaan. Roolipeli poikkeaa muista peleistä siinä, että roolipelissä ei tavallisesti ole voittajaa tai häviäjää, eikä pelissä ole yleensä keskeistä maaliin tai loppuun pyrkiminen, vaan pelin “tarkoitus” on pelaamisen mielenkiintoisuus ja hauskuus itsessään eli toimintana sinänsä.

Pöytäroolipeli

Pöytäroolipeli on alkuperäinen ja ensimmäinen roolipelaamisen muoto. Nimitystä pöytäroolipeli (engl. tabletop role-playing game) käytetään kuitenkin yleensä vain silloin, kun halutaan erityisesti tehdä ero muuhun roolipelaamiseen, kuten larppaamiseen tai foorumipelaamiseen. Tavallisesti puhutaan yksinkertaisesti roolipelistä.

Pöytä ei ole pelissä välttämätön, pelata voidaan muuallakin kuin pöydän ääressä, mutta tavallisesti käytetään kuitenkin kynää ja paperia. Paperille voidaan kirjata pelin tapahtumia ja myöhemmin tarvittavia tietoja tai piirtää karttoja hahmojen toimintaympäristöstä. Tärkein paperi on kuitenkin se, jolle merkitään pelihahmon tiedot. Pelin alussa siihen kirjoitetaan ainakin pelihahmon nimi ja ne tiedot, jotka ovat kyseisen pelin kannalta oleellisia. Pelin aikana tähän hahmolomakkeeseen päivitetään hahmon kuntoa, tietoja ja taitoja koskevat muutokset. Hahmolomakkeelle voidaan pelin kannalta välttämättömien tietojen lisäksi esimerkiksi laatia hahmolle sukupuuta tai henkilöhistoriaa, piirtää hahmosta kuvia tai merkitä pelihahmon muistiinpanoja.

Esimerkki hahmolomakkeesta
Joitakin roolipeleissä käytettäviä sääntökirjoja
Roolipeleissä käytettäviä erikoisia noppia

Roolipelin kulku

Pöytäroolipelissä tapahtumat kuvaillaan sanallisesti ja ne tapahtuvat pelaajien mielikuvituksessa.

Pelinjohtaja on tavallisesti laatinut pelille etukäteen alkutilanteen, jota voidaan nimittää skenaarioksi. Skenaarioon sisältyvät perusasiat maailmasta, jossa roolipeli tapahtuu; usein hahmotellaan pelihahmojen tehtävää ja mahdollisesti myös hahmojen taustaa. Tavallisesti pelin lähtökohtana ja toiminnan motivoijana on jonkinlainen konflikti, haaste tai kohtaaminen.

Pelin edetessä pelinjohtaja kuvailee pelaajille ympäristöä ja tilanteita, joihin pelihahmot joutuvat. Kun hahmot joutuvat johonkin ongelma- tai valintatilanteeseen, pelinjohtaja kysyy pelaajilta, mitä näiden hahmot tekevät. Pelaajat miettivät tilannetta ja tekevät ratkaisunsa ja näin roolipelaamista voidaan verrata yhteisen tarinan kertomiseen. Tyypillisesti roolipelissä on kuitenkin mukana myös sääntöjen tuoma satunnaiselementti, kuten nopanheittoja, jonka avulla esimerkiksi ratkaistaan, miten pelihahmot toimissaan onnistuvat.

Roolipeli rakentuu oikeastaan vasta pelaamistilanteessa. Vaikka pelinjohtaja on suunnitellut seikkailua etukäteen, pelaajat voivat johdattaa peliä aivan eri suuntaan kuin pelinjohtaja oli alunperin ajatellut. Esimerkiksi pelaajat voivat päättää pelihahmojensa jäävän moneksi päiväksi tutkimaan tarkemmin seutua, jonka pelinjohtaja on ajatellut olevan vain läpikulkualue matkalla jonnekin muualle. Tällöin pelinjohtajan on äkkiä pystyttävä kuvaamaan ympäristöä paljon tarkemmin kuin hän oli alun perin ajatellut, ja hänen on pystyttävä saamaan mielenkiintoisia piirteitä paikkaan, johon ei sellaisia ollut suunnitellut. Pelinjohtajan on aina oltava valmis improvisoimaan, sillä kaikkia mahdollisuuksia ei pysty ottamaan etukäteen huomioon.

Liveroolipelaaminen eli larppaaminen

Liveroolipelissä eli larpissa pelaajat pukeutuvat pelihahmoikseen ja “esittävät” sitä itselleen ja toisille pelaajille pelaamiseen järjestetyssä ympäristössä. Pelaamista voi verrata esimerkiksi improvisoituun näyttelemiseen, jossa ei kuitenkaan ole varsinaista yleisöä, vaan roolia “esitetään” itselle ja toisille pelaajille.

Larpin järjestäminen

Liveroolipelejä voidaan pelata pienissä, alle kymmenenkin hengen peliryhmissä, mutta todella suurissa peleissä voi olla mukana satakunta pelaajaa tai enemmänkin. Tavallisimmin larpeissa on mukana noin 20-30 pelaajaa. Larppeja järjestetään hyvin monenlaisissa paikoissa: paljon pelataan esimerkiksi leiri- ja kurssikeskuksissa, mutta myös pelinjohtajien (tai heidän vanhempiensa) kodeissa ja kesämökeillä järjestetään runsaasti pelejä.

Livepeli itsessään kestää muutaman tunnin, joskus vuorokauden tai viikonlopun, mutta suunnittelu ja järjestelyt alkavat tavallisesti jo kuukausia ennen peliä. Pelinjohtaja (joita voi olla yksi tai useampia) kirjoittaa etukäteen pelihahmot ja niiden taustat, tavoitteet ja keskinäiset suhteet. Lisäksi hän hankkii pelipaikan ja laatii sinne peliin sopivat lavasteet sekä suunnittelee tarvittavat matkustus-, majoitus- ja ruokailujärjestelyt.

Nettiroolipelaaminen

Nettiroolipelaaminen eli tekstimuotoinen roolipelaaminen tapahtuu jollakin erityisellä verkkosivulla, kuten foorumissa tai chat-palvelussa. Näissä pelaaminen tapahtuu kirjoittamalla oman pelihahmon toimista ja ajatuksista, joskus myös muusta tarinankuljetuksesta. Nettiroolipeleissä ei yleensä käytetä sääntömekaniikkoja, vaan pelaajat sopivat keskenään miten hahmojen väliset tilanteet ratkeavat.

Nettiroolipelaamista voidaan luokitella sen mukaan, millaisella verkkosivulla tai -palvelussa pelaaminen tapahtuu. Foorumilla pelattaessa omia vuoroja ehtii pohtia pitkään, kun taas chat-palvelussa peli etenee rivakammin ilman etukäteissuunnittelua. Kun chat-pelissä pelihahmot ovat reaaliaikaisessa vuorovaikutuksessa, foorumeilla pelattaessa pelihahmojen ei ole pakko olla paikalla foorumeilla yhtä aikaa, vaan interaktiossa voi hyvin olla tuntien tai muutaman päivänkin viive. Foorumipeleissä pelaajat kirjoittavat toimintansa ja vuorosanansa tavallisesti laveammin ja pidemmin kuin chat-peleissä. Vieraskirja-verkkosivulla pelaaminen on julkisesti nähtävissä kaikille sivulla vieraileville, kun taas Instagram- tai Whatsapp-palvelussa pelatut pelit näkyvät vain niihin osallistuneille.

Muita roolipelaamisen tapoja

Pöytäroolipelaaminen, larppaaminen ja nettiroolipelaaminen ovat tunnetuimmat roolipelaamisen muodot, mutta näiden lisäksi roolipelejä pelataan myös muilla tavoin.

Postipelaaminen oli pöytäroolipelien erikoismuoto pelaamisen alkuvaiheessa. Siinä pelaajat ja pelinjohtaja olivat yhteydessä toisiinsa postitse, ja pelaamisen tapahtumat etenivät kirjeiden välityksellä. Postipelejä voi pitää nettiroolipelien eräänlaisena esiversiona.

Myös tietokoneella ja pelikonsoleilla pelataan paljon roolipeleiksi nimitettyjä pelejä, joilla on usein juurensa pöytäroolipeleissä. Näistä nimenomaan internetissä pelattavat roolipelit, joita pelaavat monet pelaajat samanaikaisesti, voidaan pitää lähimpänä perinteisiä roolipelejä. Pelin sisältö ja eteneminen ei ole niissä vain yhden pelaajan ja tietokonepelin varassa, vaan myös muiden pelaajien tekemät ratkaisut vaikuttavat pelin kulkuun. Tällaisia pelejä kutsutaan lyhenteellä MMORPG (Massive Multiplayer Online Role Playing Game).

Yksin tietokoneella pelattavia roolipeleiksi nimitettyjä pelejä ei yleensä pidetä varsinaisina roolipeleinä. Samanlaisia rajatapauksia ovat muutkin yksin pelattavat interaktiivisen fiktion muodot, kuten valitse-oma-seikkailusi -kirjat tai luovan kirjoittamisen harjoituksia muistuttavat sooloroolipelit.

Lähteitä ja lisätietoa

Teksti on pääosin peräisin Merja Leppälahden teoksesta Roolipelaaminen – Eläytymistä ja fantasiaharrastusverkostoja (Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 93, 2009)

Toinen katsaus ja lisätietoa mm. roolipelaamisen historiasta löytyy kätevästi Wikipedian artikkelista roolipeli.